Search for:

Uslovi Koriscenja

Poslednje ažuriranje: 20. avgust 2020.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uslove i odredbe pre nego što koristite našu uslugu.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenja definisana pod sledećim uslovima.

Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ovih uslova i odredbi:

Affiliate znači entitet koji kontroliše, koji je kontrolisan od strane ili je pod zajedničkom kontrolom sa stranom, gde “kontrola” znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, vlasničkog interesa ili drugih hartija od vrednosti sa pravom glasa za izbor direktora ili druge upravljačke vlasti.

Kompanija (koja se naziva i “Kompanija”, “Mi”, “Nas” ili “Naš” u ovom Ugovoru) odnosi se na ZettaLeads LTD, Suite 3, Floor 1, Central Business Centre, Mdina Road.

Zemlja se odnosi na Maltu.

Uređaj znači bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi kao što su računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

Usluga se odnosi na Vebsajt.

Uslovi i odredbe (takođe nazvani “Uslovi”) znače ove Uslove i odredbe koji čine celokupan sporazum između Vas i Kompanije u vezi sa korišćenjem Usluge. Ovaj Ugovor o uslovima i odredbama je održavan od strane Generatora uslova i odredbi.

Usluga društvenih mreža treće strane znači bilo koje usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana koje mogu biti prikazane, uključene ili dostupne putem Usluge.

Vebsajt se odnosi na GambleGuys, dostupno sa https://gambleguys.com/

Vi znači pojedinac koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompanija, ili drugo pravno lice u ime kojeg takav pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Potvrda

Ovo su Uslovi i odredbe koji regulišu upotrebu ove Usluge i sporazum koji funkcioniše između Vas i Kompanije. Ovi Uslovi i odredbe postavljaju prava i obaveze svih korisnika u vezi sa korišćenjem Usluge.

Vaš pristup i korišćenje Usluge je uslovljeno Vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova i odredbi. Ovi Uslovi i odredbe se primenjuju na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupom ili korišćenjem Usluge slažete se da ćete biti vezani ovim Uslovima i odredbama. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ovih Uslova i odredbi, nećete imati pristup Usluzi.

Izjavljujete da imate više od 18 godina. Kompanija ne dozvoljava onima ispod 18 godina da koriste Uslugu.

Vaš pristup i korišćenje Usluge je takođe uslovljeno Vašim prihvatanjem i poštovanjem Politike privatnosti Kompanije. Naša Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem Vaših ličnih informacija kada koristite Aplikaciju ili Vebsajt i govori Vam o Vašim pravima na privatnost i kako Vas zakon štiti. Molimo Vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti pre nego što koristite našu Uslugu.

Linkovi ka drugim vebsajtovima

Naša usluga može sadržati linkove ka vebsajtovima ili uslugama trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Kompanije.

Kompanija nema kontrolu nad, i ne preuzima odgovornost za sadržaj, politike privatnosti, ili prakse bilo kojih vebsajtova ili usluga trećih strana. Dalje priznajete i slažete se da Kompanija neće biti odgovorna ili odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan upotrebom ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo kojih takvih vebsajtova ili usluga.

Snažno Vam savetujemo da pročitate uslove i odredbe i politike privatnosti bilo kojih vebsajtova ili usluga trećih strana koje posećujete.

Prestanak

Možemo odmah prekinuti ili suspendovati Vaš pristup, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite ove Uslove i odredbe.

Po prestanku, Vaše pravo na korišćenje Usluge će odmah prestati.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na bilo kakvu štetu koju možete pretrpeti, celokupna odgovornost Kompanije i bilo kojih njenih dobavljača pod bilo kojom odredbom ovih Uslova i Vaš ekskluzivni lek za sve navedeno će biti ograničena na iznos od 100 €/USD.

U najvećoj meri dopuštenoj važećim zakonom, ni u kom slučaju Kompanija ili njeni dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakve posebne, slučajne, indirektne ili posledične štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štete zbog gubitka profita, gubitka podataka ili drugih informacija, za prekid poslovanja, za lične povrede, gubitak privatnosti proizašle iz ili na bilo koji način povezane sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Usluge, softvera trećih strana i/ili hardvera trećih strana korišćenih sa Uslugom, ili na bilo koji drugi način u vezi sa bilo kojom odredbom ovih Uslova), čak i ako je Kompanija ili bilo koji dobavljač bio obavešten o mogućnosti takvih šteta i čak i ako lek ne ispunjava svoju suštinsku svrhu.

Neke države ne dozvoljavaju isključenje podrazumevanih garancija ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posledične štete, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda ne odnose na Vas. U ovim državama, odgovornost svake strane će biti ograničena u najvećoj meri dopuštenoj zakonom.

Odricanje od odgovornosti “KAKVA JESTE” i “KAKVA JE DOSTUPNA”

Usluga se pruža Vama “KAKVA JESTE” i “KAKVA JE DOSTUPNA” i sa svim greškama i nedostacima bez garancije bilo koje vrste. U najvećoj meri dopuštenoj važećim zakonom, Kompanija, u svoje ime i u ime svojih povezanih lica i njihovih odgovarajućih licenciranih i pružalaca usluga, izričito se odriče svih garancija, bilo izričitih, implicitnih, zakonskih ili drugih, u vezi sa Uslugom, uključujući sve implicirane garancije prodajnosti, pogodnosti za određenu svrhu, vlasništva i nekršenja, i garancije koje mogu proizaći iz tokova poslovanja, tokova izvršenja, upotrebe ili trgovinske prakse. Bez ograničenja na prethodno navedeno, Kompanija ne daje garanciju ili obavezu, i ne daje izjavu bilo koje vrste da će Usluga ispuniti Vaše zahteve, postići bilo koje nameravane rezultate, biti kompatibilna ili raditi sa bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sistemima ili uslugama, raditi bez prekida, ispunjavati bilo koje performanse ili pouzdanosti standarde ili biti bez grešaka ili da se bilo koje greške ili nedostaci mogu ili će biti ispravljeni.

Bez ograničenja na prethodno navedeno, niti Kompanija niti bilo koji od pružaoca usluga Kompanije ne daju bilo kakvu izjavu ili garanciju bilo koje vrste, izričitu ili impliciranu: (i) u vezi sa radom ili dostupnošću Usluge, ili informacijama, sadržajem, materijalima ili proizvodima uključenim na njoj; (ii) da će Usluga biti neprekidna ili bez grešaka; (iii) u vezi sa tačnošću, pouzdanošću ili aktuelnošću bilo kojih informacija ili sadržaja pruženih putem Usluge; ili (iv) da su Usluga, njeni serveri, sadržaj, ili e-poruke poslate od ili u ime Kompanije bez virusa, skripti, trojanskih konja, crva, malvera, tempiranih bombi ili drugih štetnih komponenti.

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje određenih vrsta garancija ili ograničenja na primenljiva zakonska prava potrošača, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda ne odnose na Vas. Ali u takvom slučaju isključenja i ograničenja navedena u ovom delu će biti primenjena u najvećoj meri dopuštenoj važećim zakonom.

Važeći zakon

Zakoni Zemlje, isključujući njena pravila sukoba zakona, će upravljati ovim Uslovima i Vašim korišćenjem Usluge. Vaše korišćenje Aplikacije može takođe biti predmet drugih lokalnih, državnih, nacionalnih ili međunarodnih zakona.

Rešavanje sporova

Ako imate bilo kakvih pitanja ili sporova u vezi sa Uslugom, slažete se da prvo pokušate da rešite spor neslužbeno kontaktirajući Kompaniju.

Za korisnike Evropske unije (EU)

Ako ste potrošač u Evropskoj uniji, koristićete se bilo kojim obaveznim odredbama zakona zemlje u kojoj imate prebivalište.

Poštovanje zakona Sjedinjenih Američkih Država

Izjavljujete i garantujete da (i) niste locirani u zemlji koja je pod embargom vlade Sjedinjenih Američkih Država, ili koja je označena od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država kao “zemlja koja podržava terorizam”, i (ii) niste na bilo kojoj listi zabranjenih ili ograničenih strana vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Razdvojivost i odricanje

Razdvojivost

Ako se neka odredba ovih Uslova smatra neizvršivom ili nevažećom, takva odredba će biti promenjena i tumačena da postigne ciljeve takve odredbe u najvećoj mogućoj meri prema važećem zakonu i preostale odredbe će nastaviti da važe u punoj snazi i efektu.

Odricanje

Osim kako je navedeno ovde, propuštanje izvršenja prava ili zahteva za ispunjenjem obaveze pod ovim Uslovima neće uticati na sposobnost strane da izvrši takvo pravo ili zahteva takvo ispunjenje u bilo koje vreme posle toga niti će odricanje od povrede predstavljati odricanje od bilo koje naknadne povrede.

Tumačenje prevoda

Ovi Uslovi i odredbe mogu biti prevedeni ako smo ih učinili dostupnim Vama na našoj Usluzi.

Slažete se da će originalni engleski tekst prevladati u slučaju spora.

Izmene ovih Uslova i odredbi

Zadržavamo pravo, po našem sopstvenom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo koje vreme. Ako je revizija značajna uložićemo razumne napore da obezbedimo najmanje 30 dana pre nego što novi uslovi stupe na snagu. Šta predstavlja značajnu promenu će biti određeno po našem sopstvenom nahođenju.

Nastavljanjem pristupa ili korišćenjem naše Usluge nakon što te revizije postanu efikasne, slažete se da budete vezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, u celini ili delimično, molimo Vas da prestanete sa korišćenjem vebsajta i Usluge.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uslovima i odredbama, možete nas kontaktirati:

Putem email-a: info@gambleguys.com

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao korisničko iskustvo. Možete promeniti podešavanja kolačića u svom pretraživaču. Saznajte više o tome kako kolačići rade.